menu

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczytnie

2015-06-22 13:28:52 (ost. akt: 2020-10-28 08:51:29)
Logo TOZ Szczytno

Logo TOZ Szczytno

TOZ Szczytno

Uchwałą nr 5/03 z dnia 21.05.2003 Zarząd Okręgu w Gdańsku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce powołuje Oddział w Szczytnie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce obejmujący swoim zasięgiem miasto i powiat Szczytno.
 
W skład Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczytnie wchodzą: 
1. Irena Dobryłko - prezes
2. Marzena Pruszczyk - z-ca prezesa
3. Kamila Rutkowska - skarbnik
4. Krystyna Lis - sekretarz
5. Sylwia Warczak-Gołaś - członek zarządu
 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce nasze Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 
Celami podstawowymi Towarzystwa są:

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działanie na rzecz ochrony środowiska.


W szczególności celami Towarzystwa jest:
 
-zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
-działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
-aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
-zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
-współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz
-wykroczeń dotyczących praw zwierząt,
-występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz
-współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
-prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,
-realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału -materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt,
-tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w zleconej formie,
-organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt,
-podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt,
-prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt,
-prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt,
-współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
-popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami,
-propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa,
-współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,
-współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska,
-podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-17, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska,        


Na majątek naszego Towarzystwa składają się:
 
wpływy z wpisowego i składek członkowskich, dotacje, zapisy i darowizny, wpływy z ofiarności publicznej,

                     
Konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczytnie
                                        48 8838 0005 2001 0100 1330 0001
                                      zebrane pieniądze zostaną przekazane dla
                                       Schroniska dla Zwierząt "Cztery łapy"
                                      w Szczytnie