menu

OGŁOSZENIE

2016-03-17 14:00:37 (ost. akt: 2016-03-17 14:03:34)

 

O G Ł O S Z E N I E

Realizuj ąc przyjęty przez Radę Miejską w Szczytnie "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na 2016r" opiekunowie psów i kotów mieszkający na terenie miasta Szczytno, mogą skorzystać:

- z dofinansowania poddaj ąc zwierzęta kastracji, sterylizacji ponosząc 50% kosztów zabiegu,

- z zabiegu usypiania ślepych miotów psów i kotów oraz czipowania psów na koszt Gminy Miejskiej Szczytno.

Ch ętni winni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Szczytnie, Wydział Gospodarki Miejskiej, pok.133 (I p.) po zlecenie uprawniające do skorzystania z dofinansowania zabiegu.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

1)op łacony podatek za 2016r. od posiadania psa,

2)wykonane, aktualne szczepienie przeciw w ściekliźnie psa.